:: ساری نیوز ::

با يك مازندراني همراه شويدحتي بايك نظر

ارزوهای آبادانی جامعه مادر خنده های تصنعی و دستان زیرچانه های مدعیان امتحان پس داده گم نشود ....خوشحال نیستیم که با رویاهای اینها همنشینیم! اما به زلالی و پاکی خود ایمان داریم تجربه ثابت کرده به طغیان و غلیان ناپاکی زمین سیاست بسیار مشکوک باشیم !! اینکه ساده انگارانه حماسه سرایی میکنیم،وبا غرورو افتخارپاکیمان را بتصویرمی‌کشیم و با سرافرازی از صداقتمان سخن میگوییم نشان از سادگی مانیست!که در همان لحظه امابرخی کاندیداهمواره برای منافع زود بازده شان احساس شعف میکنند! وازبدبختی ها و مشکلاتی که ما سخن میگوییم شادمانه ژست ناجی و قهرمان را میگیرند! در حالیکه هیچ از عاطفه بهره ندارند! و در سکوت ناشی از احترام ما، انهابخودشان عادت دادندکه سرودفتح و ظفربخوانند!!برای کاندیدایی که خودرا عرضه میدارد باید بازینامه اش از طرف ماتعریف شود،اواینحق را نداشته باشدکه برای ما راه ترسیم نماید تا او نیاموزد اینگونه باشد هیچ چیزعوض نمیشود!،این از تجارب گرانسنگ معلمی ام در حوزه دانش و مشق سیاسی است!،اینبار خواهم نوشت که چرابرای سوارشدن برخرمرادخویش و نه لزوما برای یافتن راهی برای آبادانی جامعه و مردمش، نبایدبا احساسات جوانان از عمو،دایی،فامیل،....برای بدست اوردن کرسی مجلس تندو تیزی کنند!. بایدبنویسم ازکسانیکه برای رانت خواری از دست رفته شان، و پستهای بر بادرفته شان تلاش می‌کنند یادبگیرندتاوانش رااز مردم مطالبه نکنند،!بایدمراقب باشیم و به موقع هشدار های لازمه را بدهیم تا جوانانی که با پاکیشان دل به دریا میزنندو برای آبادانی جامعه و مردمش خالصانه تلاش می کنند قربانی جاه طلبانی نشوند که احساسات پاک انهارا نشانه روند،!تلاش مضاعف خواهم کردکه همه کاندیداها رابه نقد همهجانبه کارشناسی خویش بیازماییم و هیچکس را مصون از نقد ندانیم!،دراین مسیر بسیارتلاش خواهم کردتا راهزنان امید مردم و سد کنندگان ارزوهای جوانان خواب راحت نداشته باشند!....بی وقفه کوشش خواهم نمود تا با گویشهای بی واهمه نوشته ها و سخنان متفاوتی از خویش به مخاطبین هدیه نماییم. خصیصه ی معلمیامایجابمیکندکه بنویسمتا زندگیخودو مردمیکه با انها زندگیمی‌کنمو مهمترکسانیکهدر کلاسهای درسبا انهامشقبهترزیستنراممارستکردم بتوانمبلکهازبرخیعادتهاوکلیشههایمتصلبرهیدهشویم ،عادتهاییکههموارهدرصددندخودرابرماتحمیلکنند که خیرو صلاحراباهمسایهو هم محلیو همکلاسی قسمتکنیم ونیزمحورخیررسانیراباشیوه‌هایمومیائیشدهیذهنیبینانهاتقسیمکنیمبگونه‌ایکهدرکماراازشرایطپیچیدهجامعهومحیطاطرافزندگیبسیارسختوشکنندهمیکند' بیتردیدانتخابو اگاهیاگرنتوانددرکماراازجهان درونمانتغییردهدهرگزنخواهدتوانستشیوه‌هایزندگیمارااخلاقیترو هنجارترنماید'،بانگاهیبهانتخابهایگذشتهکهبااینشیوهراهبهوکالتو نمایندگیمردم گشودهاندبعدهاتوانستبغضهایمردمو جوانانرا درپی داشته باشد ناجوانمردی هایی که با هدف قراردادنهای احساسات پاک جوانان و?مردم با گفتن جملات احساسی همچون عمو و دایی '''داداش'''فامیل'''و''''''''''''' امدند و با نگاهی ابزاری از خلوص جوانان سیبل بغض جوانان شده‌اند تا بلکه در مقطعی دیگر در بستری اجتماعیو سیاسی ان بغضبدل به کینهای شود که برایجامعهقابلتحمل نشوند. اینهمهدر شرایطیهسکهما در وضعیتکنونیباز با چنینپدیدهای مواجهیمشرایطپیشروکهبسترهایاجتماعیرا مهیایورودبهانتخابیجدیدراهمینمایاندتلاشعدهای از عزیزان استکه با معرفیخوددر حوزه‌هایعمومیبابهرهگیریازواژگانااحساسیو معرفتیسعیدر اغوایجوانانو مردم،انهارا در مسیر انتخاب شدنخویشقراردهند متاسفانهمشاهدهمیشودبرخی ازکاندیداها با بهرهگیری از احساساتپاک جوانانو مردم علیهآنچهکه گذشتو نیز نکارامدیها وناجوانمردیهای حاکم بر محیطسیاسی ،خود را پرچمدار مبارزه علیه قدرتهای ناکارامد و ثروتهای برباد رفته ی همه چیز دان معرفی نماینذ در حالیکه همه ی انها خود بخشی از مدی ان همین جامعه ونا کارامدیهابوده انداما امروز تلاش دارند که به مدیریت قدرت و ثروت جامعه بپردازند اینهمه در حالیاست که برخی ازهمینافراد بباور نگارندهنه برای اصلاح و برخورد قاطع و احقاق حق مردم تلاش دارند بلکهانها را در ضمیر خود در سودای تصاحب قدرت و ثروت و بلکه بر اوردن خود خواهیها و منیتها ی فردی اند،!....تا بلکه بهتر دیگربا فرو بستن چشم بهخواست همگان زمینههای پاسخ به فزون خواهیهای سرکوب شده یدرونی خویشرا جستجو کنند باید بهوش باشیم

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:31  توسط :: ساری نیوز ::  | 


  ‏اگر صد تیر زهر آگین زنی ای خصم برجانم - ‏اگر با نیشتر بیرون کشی از کاسه چشمانم

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 13:39  توسط :: ساری نیوز ::  | 

گفتگو از مرگ انسانیت است....!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 0:56  توسط :: ساری نیوز ::  | 

با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد
بر خلاف جهت اهل ریا رفتم و شد
ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ
همچنان آینه با صدق و صفا رفتم و شد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 0:56  توسط :: ساری نیوز ::  | 

قیافه ی پسرا وقتی از بابشون پول میگیرن

16

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ساعت 12:34  توسط :: ساری نیوز ::  | 

عشق کارگری

13

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ساعت 12:34  توسط :: ساری نیوز ::  | مَشـــاییٌ مِنّــی و أنا مِن مَشـــایی !!


+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 20:12  توسط :: ساری نیوز ::  | درحاشیه دستگیری برخی ازاعضای شورای شهرقائمشهر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 10:49  توسط :: ساری نیوز ::  | 

ناخودآگاهم به من هجوم می آورندوقتی ازکنارخبری به مصلحت ویا رودربایستی بامسولی می گذرم،وقتی می بینم درشهرپرآوازه ی قائمشهرنزدیک به یک هفته خبری درسطح وسیع درسایتهای خبری وبعضی رسانه ها،بحق یانابحق پیچید،وماسکوت کرده ایم!درخبرهاخوانده ایم جمعی ازاعضای شورای شهرقائمشهربازداشت شده اند!تلفنهاخاموش،بعضیهاهم اگرزنگ می خورندکسی گوشی نمی گیرد!.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 10:6  توسط :: ساری نیوز ::  | 

به این میگن زن زندگی.

جوک و عکس طنز از حیوانات

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 23:5  توسط :: ساری نیوز ::  | 

گاو ماما می کرد. گوسفند بع بع می کرد سگ واق واق می کرد. همه با هم فریاد می زدند حسنک کجایی؟ شب شده بود اما از حسنک خبری نبود ، حسنک مدت های زیادی است که به خانه نمی آید . او به شهر رفته و در آنجا شلوار جین و تی شرت های تنگ.......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 23:2  توسط :: ساری نیوز ::  | 

معلمی که مظلومانه بخاطر"سه میلیون تومان "به تیرهوس شیطانی گرسنگان بی مقدارقرارگرفت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:36  توسط :: ساری نیوز ::  | 

آهای آيندگان، شما که از دل توفانی بيرون می جهيد
که ما را بلعيده است.
وقتی از ضعف های ما حرف می زنيد
يادتان باشد
که از زمانه سخت ما هم چيزی بگوييد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 1:36  توسط :: ساری نیوز ::  | 

دل به دلبر گر سپاری دل بری
آرامگاه شاه نعمت الله ولی؛ ماهان؛ عکس از آنوبانینی
دل بری کن تا بیابی دلبری
                                                               هرکه انسانست از این سان خوانمش

                                                        آن چنان انسان بسی به از پری

از سر سر در گذر چون عاشقان                                     عشقبازی نیست کار سرسری

گر بیاری جام می یابی ز ما                                         هر چه آری نزد ما آن رابری                             

جان به جانان ده بسی نامش مبر                             حیف باشد نام جائی گر بری                              چون خلیل الله همه بتها شکن                                   تا نباشی بت پرست آذری

نعمت الله را اگر یابی خوشست                                     زان که دارد معجز پیغمبری 

شاه نعمت الله ولی

+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 1:30  توسط :: ساری نیوز ::  | 

+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:50  توسط :: ساری نیوز ::  | 

 

 

 

اگربینی که نابینا وچاه است+اگرخاموش بنشینی گناه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:3  توسط :: ساری نیوز ::  | 

خاطره ای از آیت الله منتظری نقل است که می گفت: "اوایل سال ۱۳۵۶ با آسید محمود طالقانی هم سلولی بودم، یک شب بی وقفه سیگار می کشید و راه می رفت. نیمه شب به او گفتم: خفه شدیم از دود چرا نمی خوابی؟ایشان گفت: مگر نمی بینی؟ مگر نمی شنوی؟
گفتم: چه چیز را؟گفت: صدای مردم! انقلاب! دارن پیروز میشن.
من گفتم: خب بشن چه بهتر.
ایشان در جواب گفت: چرا متوجه نیستی! شاه می رود، مردم به ما مراجعه می کنند، بلد نیستیم مملکت داری را، همین یک ذره دینی را که هم دارند از کف می دهند این مردم بی نوا...(خاطره حاج داود کریمی در دیدارشخصی باآیت الله منتظری- به نقل از میثم کریمی (تیر ماه ۱۳۷۸)

+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ساعت 19:25  توسط :: ساری نیوز ::  | 

می گویند در دوران شاهنشاهی در مجلس پنجم نصرت الدوله وزیر دارایی وقت لایحه ای به مجلس برد که به موجب آن دولت ایران یک صد عدد سگ از انگلستان خریداری و وارد کند؛ بر همین اساس نصرت الدوله در باره سگ ها داد سخن داد که این سگ ها شناسنامه دارند، پدرو مادر آنها معلوم است و نژادشان مشخص و از همه مهمتر اینکه به محض دیدن دزد او را میگیرند. مدرس طبق معمول با کوبیدن دستانش بر میزاز جایش بر خاست و گفت: مخالفم. وزیر دارایی با ناراحتی رو به مدرس می گوید: ای آقا، ما که هر چه لایحه می آوریم شما مخالفت می کنید، دلیل مخالفتتان با این لایحه چیست؟ مدرس در جواب می گوید: مخالفتم هم دلیل دارد و هم بخاطر خود شماست. مگر نمی گوئید این سگ ها به محض دیدن دزد او را می گیرند؟ بنا بر این با ورود این سگ ها به کشور اول خود شما را می گیرند.
+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ساعت 19:25  توسط :: ساری نیوز ::  | بدرودسید......

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 17:35  توسط :: ساری نیوز ::  | 


کو آن روزهای بی بدیل آرزوها!!!
تصویری نادیده از نخستین روزهای پیروزی انقلاب در سایت تاریخ ایرانی منتشر شده است. چهره‌های آشنا در این تصویر کم نیستند. آیت‌الله سید محمود طالقانی اولین رییس شورای انقلاب به دوربین خیره شده و در کنار او صادق قطب‌زاده نخستین رییس سازمان رادیو تلویزیون پس از انقلاب نشسته است.

آنسوتر دکتر یدالله سحابی و فرزندش مهندس عزت‌الله سحابی از دیگر اعضای شورای انقلاب و در کنارشان ابراهیم یزدی وزیر امور خارجۀ دولت موقت مشغول مطالعه دیده می‌شوند.

+ نوشته شده در  جمعه ششم بهمن ۱۳۹۱ساعت 12:21  توسط :: ساری نیوز ::  | 


سیاست و اخلاق / سیدعطاءالله مهاجرانی


نام مهندس بازرگان با سیاست و اخلاق امیخته

شده است. شخصیتی که در تمام عمر سیاسی و

اجتماعی و فرهنگی خویش از دریچه اخلاق

انسانی به مسائل و موضوعات نظر می کرد و می   کوشید برای هر نظر و باور خویش برهان و اتکایی
اخلاقی بیابد
.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 0:47  توسط :: ساری نیوز ::  | 

شاگرد پروفسور حسابی بر اساس علم فیزیک، علت اینکه

جهت انجام طواف دور خانه خدا خلاف جهت عقربه های ساعت است را تشریح کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 0:26  توسط :: ساری نیوز ::  | 


Iranian First Grade Textbook (~1945) (5)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ساعت 9:1  توسط :: ساری نیوز ::  | 

بازگرددعاقبت این دربلی_شعری ازمولوی
باز گردد عاقبت این در بلی
رو نماید یار سیمین بر بلی
ساقی ما یاد این مستان کند
بار دیگر با می و ساغر بلی
نوبهار حسن آید سوی باغ
بشکفد آن شاخه‌های تر بلی
طاق‌های سبز چون بندد چمن
جفت گردد ورد و نیلوفر بلی
دامن پرخاک و خاشاک زمین
پر شود از مشک و از عنبر بلی
آن بر سیمین و این روی چو زر
اندرآمیزند سیم و زر بلی
این سر مخمور اندیشه پرست
مست گردد زان می احمر بلی
این دو چشم اشکبار نوحه گر
روشنی یابد از آن منظر بلی
گوش‌ها که حلقه در گوش وی است
حلقه‌ها یابند از آن زرگر بلی
شاهد جان چون شهادت عرضه کرد
یابد ایمان این دل کافر بلی

+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 21:3  توسط :: ساری نیوز ::  | 

دادگستری یعقوب لیث صفار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 20:43  توسط :: ساری نیوز ::  | 

هان ای آزادی !

اگر به سرزمین ما آمدی
" با آگاهی بیا "
تا بر دروازه های این شهر تو را با شمشیر گردن نزنیم
تا در حافظه ی کند تاریخ ، نگذاریم تو را از ما بدزدند
آخر می دانی ؟

آزادی | عکس از آزادی | عکس آزادی | عکس رهایی | مفهوم آزادی| مفهوم رهایی | نمایش احساس آزادی با عکس | عکس نمایشگر احساس آزادی | عکس احساس آزادی | احساس آزاد بودن | احساس رها بودن | عکس احساس آزاد بودن | عکس احساس رها بودن | تصاویر آزاد زیستن | زندگی آزاد | رهایی | رهایی از قفس | عکس رهایی از قفس | عکس رهایی از قفس | تصاویر رهایی از قفس

بهای قدم های تو بر این خاک
خون های خوب ترین فرزندان این سرزمین بوده است
بهای تو سنگین ترین بهای دنیاست
پس این بار با آگاهی بیا

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی ۱۳۹۱ساعت 11:22  توسط :: ساری نیوز ::  | 

نقل است روزي سياستمداری در هند به مردمي بر ميخورد كه در صف ايستاده و صورت گاوي را مي بوسند. او نيز در صف مي ايستد اما وقتي نوبت به او ميرسد به جاي سر، ماتحت گاو را بوسه می زند، از آن به بعد باقي منتظرين نيز با تقليد از او ماتحت گاو را مي بوسند. وقتی از آن سیاستمدار دلیل بوسه زدن به ماتحت گاو را می پرسند در جواب ميگويد: اينان پيشرفت كرده بودند و ممكن بود در آينده، ديگر گاو پرستي نكنند ولي اكنون تا دوباره به سر گاو برسند سالهاطول ميكشد.                      

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی ۱۳۹۱ساعت 11:18  توسط :: ساری نیوز ::  |                          ویران گر ترین ، بی ثمرترین ، و راکدترین نیروها احساس گناه است
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 10:28  توسط :: ساری نیوز ::  | 

یکی ازبزرگان گفت پارسایی را:چه گویی درحق فلان عابدکه

                                                                     دیگران درحق وی به طعنه سخنها گفته اند؟

                       گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 10:27  توسط :: ساری نیوز ::  | 

 میترا داور مردگان و بر ارابه ای سوار است که چهار اسب سپید آن را می کشند که نماینده 4 عنصر  هستی هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:12  توسط :: ساری نیوز ::  | 

مطالب قدیمی‌تر